Pris-vinst-relationen på börsen

Att priset på aktier och företagens vinster hänger ihop är väl rätt logiskt egentligen. Ju mer företaget tjänar desto dyrare är aktierna. Om företaget inte tjänar någonting eller går med förlust så borde priset vara väldigt lågt. Till slut kommer ju aktierna att bli värdelösa om bolaget går med förlust en längre tid.


pris-vinst-diagram

Bilden ovan visar pris-vinst-relationen för Stockholmsbörsens 133 största bolag. Notera att både priset (på y-axeln) och vinsten (på x-axeln) har dividerats med omsättning för att göra olika stora bolag lättare att jämföra. Som väntat korrelerar priserna hyfsat mot företagens vinster. Avvikelser ifrån relationen kan ha olika orsaker. Aktiekurser uppför sig inte alltid rationellt (se artikeln om aktiepris). Eftersom diagrammet visar den historiska vinsten för perioden 2004-2011 kan avvikelserna bero på att den förväntade framtida vinsten skiljer sig ifrån den historiska. Dessutom kan variationer i tillväxt/vinst, skuldsättning, antal aktier och utdelningsandel spela in. Relationen mellan pris och vinst är trots det tydlig.


Vinster och avkastning

Vad säger den svarta linjen i diagrammet? Linjen är dragen för hand och avser att åskådliggöra pris-vinst-relationen. Linjen startar i origo (pris=0, vinst=0) eftersom aktier i bolag med idel förluster blir värdelösa. Lutningen på den räta linjen är 12.5. Vad betyder det? Jo det betyder att priset är detsamma som 12.5 gånger årets vinst.

Låt oss göra antagandet att vinsten går till aktieägarna antingen i form av utdelning eller företags tillväxt ((utdelningsandel+tillväxt)=100%). Då motsvarar relationen att aktieägarnas investering (aktiepris + utdelat kapital) dubblas efter 12.5år om vi antar att vinsten är konstant. Med andra ord ökar aktieägarens tillgångar med 8% per år med detta antagande.
Det bör tilläggas att antagandet att tillväxten är det samma som den icke utdelade vinsten ofta inte är korrekt. Däremot går utdelningen oavkortat till aktieägarna. Vi kommer antagligen att titta närmare på det genomsnittliga kvoten mellan icke utdelad vinst och tillväxt framöver. Hur som helst bör den årliga avkastningen på Stockholmsbörsen i dagsläget vara någonstans i närheten av 8% per år i genomsnitt.


Lutnignen

Har lutningen alltid varit 12.5? Nej, det beror på hur högt aktier är värderade i allmänhet. Om börsen går upp med 20% kommer lutningen istället att bli 12.5*1.2=15. Den pågående finanskrisen är en starkt bidragande faktor till att lutningen endast är 12.5. Under perioder av stark ekonomisk tillväxt har priserna drivits upp och lutningen har uppgått till över 25, vilket dock har visat sig vara övervärderingar.
Det är förstås också viktigt vilken period man använder när man beräknar vinsterna. För en 12 månaders period kan resultaten variera relativt starkt från år till år, medan en period på flera år torde vara mer stabil.

Ofta används P/E-talet i investeringssammanhang. Vi kommer inte gå in på det i detalj utan konstaterar bara att det genomsnittliga P/E-talet är det samma som pris-vinst-relationens lutning. Det sägs att man endast bör jämföra P/E-tal inom samma bransch. På aktiepris.se behandlar vi alla företag lika, men mer om det i en annan artikel.

Vår model tar inte hänsyn till förändringar i pris-vinst-relationens lutning. Om den ekonomiska krisen förvärras kommer den att minska, men om situationen förbättras kommer den att öka. I båda fallen medför detta prisförändringar som vi inte modellerar. Sådana förändringar kommer dock att vara gemensamma för alla aktier. Det återstår att se om det blir läge att ändra lutningen i framtiden.